Torgashinskiy ridge, 2013 april

Half storm

Dmitriy Boldyrev