Torgashinskiy ridge, 2013 april

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dmitriy Boldyrev